PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM GÍA ĐỰNG XÀ BÔNG MJEBM  - M5206